Въздействие на продуктите върху околната среда

Производството на минерална и каменна вата на фирма Izocam притежава декларация – EPD ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION /Декларация за въздействие на продуктите върху околната среда/ съгласно ISO 14025 и EN 15804.

Продуктите или системите, които допринасят един проект или сграда да се нарече устойчив или енергийно ефективен не са свързани само с обвивката на сградата или с това колко енергия спестява даден продукт. В понятието устойчив продукт се влага много повече – изследва се целия жизнен цикъл на продукта, от неговото създаване до края на неговия полезен живот.

Декларацията се издава при проведени изпитания, които показват въздействието върху околната среда на производството на даден продукт или система. Дава се информация за въздействието върху околната среда при: придобиването на суровини, потреблението и ефективността на енергията за производство, съдържанието на химически вещества, отделените емисии във въздуха, почвата и водите и генерирането на отпадъци. Проследява се целият производствен цикъл – от добивът на суровините, до получаване на готовия продукт.

Притежаването на такава декларация не прави съответния продукт устойчив или с по-малко въздействие върху околната среда – по-скоро тази декларация осигурява прозрачност за всички заинтересовани лица – архитекти, професионални оценители, инвеститори, крайни ползватели и т.н. по отношение на всички характеристики на продукта. Водещите европейски сертификационни програми за устойчиви сгради дават допълнителни кредити при влагането на продукти, притежаващи EPD декларация и които отговарят на специфични изисквания на сертификационните програми.

При производството на своите материали Izocam се грижи всеки етап от производството да не вреди на околната среда и на хората.

– Най – голям дял в суровината за производство на вата /приблизително 60 %/ е отпадъчно стъкло от автомобилната промишленост. Използването на рециклиран материал позволява опазването на природните ресурси – намаляване на добива на материали и вредните емисии, които се отделят при този процес. Останалите суровини се добиват предимно от местни източници.
– Транспортът на суровините до завода също се планира и маршрутът се оптимизира по най-добрия начин.
– Суровините се топят в промишлената пещ, която се захранва от природен газ – основният източник на енергия за производството. Стойностите на отработените газове, които се отделят през комините, се измерват от акредитиран тестов орган;
– Всички изрезки и отпадъци от производството се влагат отново в производствения цикъл.

Eто и самият производствен цикъл на минералната вата:

Производството на минерална вата се извършва на следните етапи:

1. Суровините за производство на минерална вата се транспортират от контейнерите за съхранение, към бункерите за производство, с конвейер. След това тези суровини се смесват в подходящо съотношение, за да може в системата за автоматично приготвяне на сместа, да се получи влакнесто стъклено съединение.

2. Така приготвената смес се пренася към пещи с помощта на конвейери и елеватори. Автоматични захранващи устройства пренасят сместа в пещта и я разтопяват при температура от 1200 °C до 1250 °C. Получава се стъкло, което се хомогенизира, като се пречиства от въздушните мехурчета, в секцията за втвърдяване. Вулканизираното стъкло излиза от пещта при около 1300 °C и постепенно се охлажда до 1050 °C – 1060 °C, с цел да се постигне влакнеста структура.

3. Охладеното до тази температура стъкло се подава към машината за оформяне на фибри чрез специална платинена дюза. Материалът попада в коша на машината и върху диск, който се върти с голяма скорост. Той се превръща във фибри под въздействието на центробежната сила. Камерата за пръскане впръсква свързващо вещество върху тези фибри. Чрез разпръскване на въздух, във формиращата част на машината, се придава форма на тези влакна.

4. Полученото руло от минерална вата се третира с горещ въздух при около 250 °C, за да полимеризира свързващото вещество. Характеристиките, като плътност и дебелина, които са зададени предварително във формиращата част на машината се оформят в полимеризационната пещ.

5. Готовите рула или плочи се нарязват до желаните размери и се опаковат с полиетиленово фолио.

Scroll to Top